สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

      จำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยเครื่องมือมาตรฐานและทีมช่างชำนาญงานเราดำเนินงานจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดมอบให้ลูกค้าอยู่เสมอ
 

เพิ่มเติม>>>   

     
   ผลงานที่ผ่านมา บริษัท ดับเบิ้ลอาร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)   
     
 
 ลำดับ  ชื่อโครงการ  จังหวัด
 1  อาคาร 64 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาสารคาม
 2  อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาสารคาม
 3  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม
 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม
 5  อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น
 6  หอประชุมมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  กาฬสินธุ์
 7  บ้านพักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว  อุดรธานี
 8  อาคารเรียนรวมศิลปกรรม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   อุดรธานี
 9  อาคารสูตินรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี  กรุงเทพฯ
10  อาคาร OPD และห้องเอ็กโค่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  สมุทรสาคร
11   โรงงาน RUWAC  ชลบุรี
12   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ชัยภูมิ
13   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด
14   ระบบปรับอากาศชั้น1-4 อาคารศูนย์การแพทย์                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม
15   บ้านมะลิทอง  ชลบุรี
16   ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น
17   อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   อุดรธานี
18   ระบบปรับอากาศชั้น 5, 6 และ 8 พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม
19  ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ 1 ระบบ              ห้องสังเกตอาการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  สมุทรสาคร
20   ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ 1 ระบบ              งานผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  สมุทรสาคร
21   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น
22  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา
23  โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ (คูลลิ่งทาวเวอร์)                อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ขอนแก่น
24  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารผู้ป่วย 114 เตียง                โรงพยาบาลยางตลาด   กาฬสินธุ์
25  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารผู้ป่วย 114 เตียง                โรงพยาบาลสมเด็จ
 กาฬสินธุ์
26   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ  รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  อุดรธานี
     
 
     
   ** ข้อมูลข้างต้นเป็นผลงานเพียงบางส่วนของบริษัทเท่านั้น  
Current Pageid = 1